Samenspraak

Als je wilt deelnemen aan het eigentijds formuleren van een gelovige overtuiging, steek dan de koppen bij elkaar voor een dialoog met gelovige (voormalige) katholieke, protestantse, humanistische of anderszins gelijkgestemde mensen.

 

In dialogen luister je aandachtig naar elkaar. Je probeert een gevoel te krijgen van wat iemand anders te vertellen heeft, om te ontdekken hoe een bepaald verhaal aansluit op jouw eigen ervaringen en begrippen. Waarderend vragen brengt veelal duidelijkheid.

 

Thema's

  • Verdraagzaamheid
  • Levensdoel
  • wederzijdse ondersteuning
  • Voltooid leven
  • Autonomie van het geweten
  • Liefde en trouw
  • Betrouwbaar
  • Hoop en uitzicht

Start

Je nodigt je zoon of dochter uit voor een kop koffie en een gesprek bijvoorbeeld over levensdoel.  Je zegt: "Als je twee vrienden meebrengt , doe ik dat ook. Ik doe namelijk mee aan een actie waarbij twijfelaars elkaar bij dilemma's met een eigen ervaring ruggensteun en een  gevoel van saamhorigheid geven".

 

Vier stappen

 

1 Kennismaken

 2 Delen van ervaringen

 3 Inzicht

 4 Formulering

 

Bij 1

Deelnemers stellen zichzelf voor, niet professioneel, maar bijvoorbeeld door te vertellen wat ze denken van een afbeelding, van een uitspraak, of van een bepaald lied lied of gedicht.

Bij 2

Elke deelnemer vertelt  over afwegingen, twijfels en persoonlijke ervaring die opkomen bij het thema dat tevoren is aangegeven.

Bij 3

Samen proberen de deelnemers om  een gemeenschappelijke lijn in de verhalen te ontdekken.

Bij 4

De deelnemers overleggen wat ze zelf als richtlijn zullen aanhouden en desgevraagd aan anderen zouden meegeven.

 


Houding

 

Aan degene die wil deelnemen aan een dialoog wordt gevraagd zichzelf en de anderen aan de volgende gedragsregels te houden.

 

1. Vertel een toepasselijk verhaal of overweging vanuit je eigen perspectief zonder leerzame conclusie.

2. Gun elkaar tien minuten om een verhaal volledig uit te werken. Weet te zwijgen

3. Ben echt nieuwsgierig. Stel alleen open vragen

4. Waardeer het verhaal van anderen, oordeel niet. Elk perspectief en ieders bijdrage telt.

5 Sta toe of dat het een tijdje stil is om te zoeken naar juiste antwoorden.

6. Een van de deelnemers moet de taak accepteren om toe te zien dat elke deelnemer voldoende tijd  krijgt en dat tijdig de vier stappen worden gezet.

 

Beraad


In het bedrijfsleven wordt vaak een  dialoog gebruikt die minder persoonlijk is maar wel gelegenheid biedt om in een korte tijd een grote groep mensen bij een probleem te betrekken.

De leiding lanceert een probleem en een aantal mogelijke beslissingen. Iedere aanwezige krijgt de gelegenheid om gemotiveerd een voorkeur uit te spreken.

Deze werkwijze werd tijdens een conferentie in Bratislava gebruikt om gewone mensen te raadplegen over het voor en tegen van gewetenbeslissingen in gezinnen.